Tag Archives: thủ tục nhâp khẩu nồi cơm điện

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NỒI CƠM ĐIỆN

1. Thủ tục nhập khẩu nồi cơm điện: Căn cứ pháp lý Quyết định 3482/QĐ-KHCN ngày ban hành 8 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm quản […]