Monthly Archives: Tháng Năm 2021

Dịch vụ ủy thác nhập khẩu

Dịch vụ ủy thác nhập khẩu

Tại sao cần xuất nhập khẩu ủy thác? Các doanh nghiệp (thương nhân) của Việt Nam đều có thể xuất nhập khẩu mà không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh (Theo quy định tại Điều 3 NĐ 187/2013). Nếu các doanh nghiệp đều tự làm được thì tại sao cần ủy thác […]